Ngày 16/06/2019 Phòng Nghiệp Vụ đào tạo kiến thức Nike tại mục tiêu VT1.

 

Ngày 12/07/2019 đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên tại mục tiêu VT Tiền Giang

 

Ngày 14/07/2019 Nhân viên tại các mục tiêu VT1, VT2, MTC tham gia khóa học đào tạo về  An Ninh Sản Phẩm.

 

Ngày 16/07/2019 Phòng Nghiệp vụ đào tạo kiến thức Nike cho nhân viên tại mục tiêu VT Bình Phước

Ngày 19/07/2019 đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên tại mục tiêu Bayer VN

 

 

Tin tức khác