Tiếp nhận Mục tiêu Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.

Vào ngày 21/12/2014 Công ty bảo vệ Đồng Nai 24G đã chính thức làm nhiệm vụ bảo vệ - Đảm bảo An Ninh Trận Tự An Toàn tại công ty Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.
Một số hình ảnh tiếp nhận:

 

Tin tức khác